Unsere Gedichte

Die Gedichtesammlung enthält auch Reime, die dankenswerter Weise von anderen Mundartfreundinnen und -freunden zur Verfügung gestellt wurden. Selbstverständlich gehören hierzu die Initiatoren des „Runden Tisches Mundart“, Karl-Heinz Theiß und Rita Mattern. Außerdem ist insbesondere Siegward Reinhard Roth zu nennen, der uns in seinen Büchern über „Fäägmeel“ wunderbare Texte geschenkt hat.
Alle Gedichte wurden mit der Erlaubnis der Verfasser auf die Steinbacher Mundart angepasst, haben aber hoffentlich nichts von ihrem Charme verloren.

Ilse Bilse
Illsea Billsea,
koahnear will sea.
Kohm dea Koch,
nohm sea doch!
Schdobbd sea ieann soaj Ohwealoch!

Das Fahrrad
Isch huh ea ahld Foaeahrroaeahd, doaeass schdidd soh doh,

isch denggea mear: Eawajl fieahschdea eamuehl doh.
Ean wäj isch soh foaeahn will, woaeass märgg isch doh,
doaeass Ueahs ieass gabudd, eas schbringd nieadd oh.

Dea Nohchbear sihd mich ean kimmd glajch oh
ean sähd dsoau mieahr: Woaeass mächsd du dann doh?
Isch soah, isch huh ea Foaeahrroaeahd ean soaj groaeahd droh,
isch will eamueahl foaeahn, oawwear eas schbringd nieadd oh.

Sohsoh, sähd däeahr, eas schbringd nieadd oh,
woaeass moahdsd dea dann, wuh lajd doaeass droh?
Vihllajschd ohm Modueahr, mieahr prowieahns eamuehl,
hehb du eamueahl oh, isch drehwea droh.

Dea Nohchbear hehbd, isch drehwea droh,
deas Hieannearroaehd drehbd sisch,
oawwear eas schbringd nieadd oh.
Doh sähd dea Nohchbear: Härr Goeadd noch eamueahl!
Edds will ischs wieassea, alleawajl schihwea mearsch oh.

Isch ieann dea Soaeaddeal, dea Nohchbear hieanneadroh,
isch dräeahrea, däeahr schihbd, oawwear eas schbringd nieadd oh.
Ean ganns langea Wähg gih miear uhs oh,
deas Ueahs ieass gabudd, eas schbringd nieadd oh.

Mieahr kommea hoahm ean soaj k. o.,
däj vearfluchd ahld Kissd eas Schoealld dohdroh.
Sea ieass gabudd, dässwähjea schdann sea ahch doh
ean mieahr dswah Oassea, mieahr gih uhs oh!

Das Straßenkehren
Ohm Sammsdoahch wäeadd baj uhs di Gass geakieahd,
wajl sisch doeass ieann uhseam Doaerf soh geahieadd.
Ohm Sammsdoahch sihsdea jehdean merream Bäeahseam schdih.
Mannschea kieahn ean mannschea schwäddsea,
mannsche guggea, mannsche seddsea.
Joah, Gass kieahn, doaeass ieass schih!

Der Bumerang
Eas woaeahr eamueahl ean Bummearang
nueahr ea bessi sea langg.
Ean doaeass Dieangg fluhch ea Schdegg,
oawwar kohm nieadd mih searegg.
Alleas guggd ean woaeadd noch langg
off dehn schlähchdea Bummearang.

Krähender Hahn
Grehd dea Giggeal offeam Mieasd,
ieass deas Wäearrear wäj eas ieass.
Grehd dea Giggeal off dea Gass,
mächd eam doaeass woaeahrschajnlisch Schbass.
Grehd dea Giggeal offeam Kloh,
denggd mear sisch, woaeass mächd däeahr doh.
Grehd dea Giggeal noahchds eam draj,
ieass ea nieadd gannds ieann dea Raj.
Hoeadd dea Giggeal Lihbeasschwinndeal,
säddsd ea sisch offs näggsdea Hinggeal.
Grehd dea Giggeal auseam Dobb,
lajrea sischear ieann dea Sobb.

Quark und Käse
Schunn längsd loajrea Gloggea, di Braud kimmd nieadd baj,
merream Schlajear ieass irgeandwoaeass nieadd ieann dea Raj.
Di Hahbdsach, sea kimmd noch ean wäeadds ahch sea schbehd,
loeass ehschd eamueahl Maddea wäeann, ieargeandwann gebbds ahch Kehs.

Medd dswellf hoearrea sisch schunn eam Schbihl beaguggd
eans Kinn hoeadd ahch alls soh veardächdisch geajuggd.
Ea woealld sisch rasieahn, oawwear eas woaeahr naud sea seh,
loeass ehschd eamueahl Maddea wäeann, ieargeandwann gebbds ahch Kehs.

Di Moeaddear woaeahr schwangear, die Gloah wahs Beaschahd
ean schdobbd sisch zwah Kessearschean innear deas Glahd.
Wanns Baby kimmd, sähd sea, brach isch ahch ea Schehs,
loeass ehschd eamueahl Maddea wäeann, ieargeandwann gebbds ahch Kehs.

Bajm Fuhsball, doh lajea mear fümmf-null searegg,
alleawajl ieass groaeahd Hallbdsajd, doh huh mear noch Glegg.
Wäj gidd doaeass edds wajrear, denggd mannchear nervös,
loeass ehschd eamueahl Maddea wäeann, ieargeandwann gebbds ahch Kehs.

Ieamm Wieanndear, wanns kahld wäeadd, wäeadds mannchmueahl ahch wajs,
di Kieann huh dea läjbsd rähchd vihl Schnäj ean vihl Ajs.
Ean ieass ahch bieass Krieassdoahch naud Wajseas sea seh,
loeass ehschd eamueahl Maddea wäeann, ieargeandwann gebbds ahch Kehs.

Schöne Wörter
Der Lehrer fragte in der Schule nach Wörtern in Mundart, die besonders schön klingen. Da antwortet ihm ein Schüler:
Peäaffear, Sahlds ean Knowealoch,
Goaeadoffeanausmachea, Fajeardoahch
Äearweasrajsear, ruhea Klihs;
Lahdearnwoah ean Biwwearlihs,
Baggdroahg, Mäeahlbabsch, Krabbealajsd,
wäeahr wahs nieadd noch, woaeass all‘ fieahn Schajs.
Ohmachholds ean Kwoaddscheakäeann,
mih fälld mear alleawajl nieadd ieann.